کارگردان جوان آزادشهری در مذمت استفاده از مواد مخدر ماری جوانا فیلم کوتاهی در خصوص نتایج مصرف این مواد ساخت.

 به گزارش تیتر آزاد، حامد میرعرب کارگردان جوان آزادشهری در مذمت استفاده از مواد مخدر ماری جوانا فیلم کوتاهی در خصوص نتایج مصرف این مواد ساخت. در این فیلم ابراهیم میرعرب به عنوان مصرف کننده و نقش اصلی و عرفان میرزایی نیز نقش رفیق معتاد وی را بازی می کند.

دانلود

انتهای پیام/